A.Li御三家錦鯉園 台中市烏日區慶光路1138號。0987356567
2013年第二屆亞洲盃若鯉品評會25部 部別總冠軍 紅白
2013年第二屆亞洲盃若鯉品評會25部 部別總冠軍 紅白
2013年第二屆亞洲盃若鯉品評會 若魚組 總冠軍 紅白
2013年第二屆亞洲盃若鯉品評會 若魚組 總冠軍 紅白
2013年第二屆亞洲盃若鯉品評會 40部 部別總冠軍 昭和三色
2013年第二屆亞洲盃若鯉品評會 40部 部別總冠軍 昭和三色
2013年第二屆亞洲盃若鯉品評會  迷你部  總冠軍  昭和三色
2013年第二屆亞洲盃若鯉品評會 迷你部 總冠軍 昭和三色
2013年第二屆亞洲盃若鯉品評會15部  部別總冠軍  昭和三色
2013年第二屆亞洲盃若鯉品評會15部 部別總冠軍 昭和三色